Harmonogramy oraz plany zajęć na aktualnie trwających KKZ znajdują się w zakładce: Uczniowie/Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zapisz się do ZSE i ucz się BEZPŁATNIE na KKZ!

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (KKZ) jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której program uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenia KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

OFERTA skierowana jest do osób, które chcą:
– podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
– zdobyć nowy zawód,
– zmienić pracę,
– otworzyć własną działalność gospodarczą.

W KKZ mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie, niezależnie od wykształcenia.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

PO UKOŃCZENIU KKZ otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaś po zdaniu egzaminu- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

TYTUŁ TECHNIKA mogą uzyskać te osoby, które:

zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje w zakresie wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie.
mają wykształcenie średnie.

ORGANIZATOR KURSU:
Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego
Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok
kontakt: tel. 85 651-21-74, fax 85 651-20-93, e-mail: zse@zse.biaman.pl

DOKUMENTY:

Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
wypełniony kwestionariusz wraz z załącznikami.

DO POBRANIA – Kwestionariusz osobowy

PROWADZIMY REKRUTACJĘ NA NASTĘPUJĄCE BEZPŁATNE KKZ:

L.p. Nazwa kursu/kwalifikacji Symbol cyfrowy
zawodu
Nazwa zawodu, w którym
wyodrębniono daną kwalifikację
1. EE.03. Montaż oraz instalowanie
układów i urządzeń elektronicznych
742117  elektronik
2. EE.05. Montaż, uruchomianie i konserwacja
instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
741103 elektryk
3. EE.08. Montaż i eksploatacja systemów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
351203 technik informatyk
4. EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie
urządzeń i sieci teleinformatycznych
351103 technik teleinformatyk
5. AU.54. Przygotowywanie materiałów
graficznych do procesu drukowania
311943 technik grafiki i poligrafii cyfrowej