Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży:

– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym
od 07 maja do 22 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

– składanie  wniosków w postępowaniu uzupełniającym
do 20 lipca 2018 r. do godz. 15.00

-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia
po złożeniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz branżowej szkoły I stopnia w postępowaniu rekrutacyjnym

– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenia o wynikach  egzaminu gimnazjalnego
 do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 26 czerwca 2018 r.

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
11 lipca 2018 r. o godz. 10.00

– potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz do branżowej szkoły I stopnia oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 12 lipca 2018 r. do godz. 15.00

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
13 lipca 2018 r. o godz. 10.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
13 lipca 2018 r. do godz. 14.30