Szkoły ponadpodstawowe/ ponadgimnazjalne dla młodzieży:

– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym
od 13 maja do 18 czerwca 2019 r. do godz. 16.00

– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum oraz o zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty/ egzaminu gimnazjalnego
 od 19 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 16.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 4 lipca 2019 r.

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
5 lipca 2019 r. o godz. 10.00

-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
do 8 lipca 2019 r. do godz. 16.00

– potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 10 lipca 2019 r. do godz. 16.00

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
12 lipca 2019 r. o godz. 10.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
12 lipca 2019 r. do godz. 14.30