Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży:

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym
od 17 maja  do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

– uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenie o wynikach  egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje
 od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych czynności
do 14 lipca 2021 r.

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta okoliczności wskazanych w tych oświadczeniach
do 21 lipca 2021 r.

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
22 lipca 2021 r.

-wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
od 17 maja do 26 lipca 2021 r.

– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*
od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
2 sierpnia 2021 r.

 

*- w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.