Ogólne zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023 są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 482).

Centralna Komisja Egzaminacyjna (https://bip.cke.gov.pl) podaje, że od roku szkolnego 2022/2023 na egzaminie maturalnym w Formule 2023 z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego (część ustna oraz część pisemna na poziomie podstawowym) – aktualizacja z 25 marca 2022 r. – obowiązują następujące utwory literackie:

1. Lektury obowiązkowe – utwory epickie i dramatyczne w części ustnej i pisemnej.
W arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym oraz w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych, tj.:
1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
2) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
3) Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
4) Sofokles, Antygona;
5) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
6) Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
7) Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
8) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
9) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
10) Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
11) Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
12) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
13) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
14) William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
15) Molier, Skąpiec;
16) Ignacy Krasicki, wybrane satyry;
17) Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
18) Juliusz Słowacki, Kordian;
19) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia;
20) Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
21) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
22) Henryk Sienkiewicz, Potop;
23) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
24) Stanisław Wyspiański, Wesele;
25) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
26) Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
27) Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
28) Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
29) Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
10 Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2022/2023
30) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
31) Albert Camus, Dżuma;
32) George Orwell, Rok 1984;
33) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
34) Sławomir Mrożek, Tango;
35) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
36) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
37) Antoni Libera, Madame;
38) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
39) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
40) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
41) Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego.

2. Utwory poetyckie w części pisemnej

2.1. Utwory poetyckie w teście historycznoliterackim

a) W teście historycznoliterackim może być sprawdzana znajomość treści i problematyki tylko tych utworów poetyckich, których tytuły wymieniono w podstawie programowej, tj.

  • Bogurodzica;
  • Lament świętokrzyski (fragmenty);
  • Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, Psalm 13, Psalm 47, treny IX, X, XI, XIX oraz – z zakresu szkoły podstawowej – treny I, V, VII, VIII;
  • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny;
  • Adam Mickiewicz, Oda do młodości;
  • Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
  • Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty).

Zawsze w arkuszu egzaminacyjnym będzie podany fragment utworu.

b) W teście historycznoliterackim pojawią się również zadania, których tekstami źródłowymi będą utwory poetyckie zarówno autorów wskazanych w podstawie programowej, jak i niewymienionych w tym dokumencie. Zadania te nie będą sprawdzały znajomości treści konkretnego utworu (z wyjątkiem tych utworów, których tytuły podano w podstawie), ale – umiejętność odczytywania tego typu tekstów.

2.2. Utwory poetyckie w wypracowaniu
W wypracowaniu zdający może odwołać się do dowolnego utworu poetyckiego jako:

  • innego utworu literackiego;
  • kontekstu.