Praca naszej biblioteki opiera się na zasadach zapisanych w Regulaminie biblioteki szkolnej, zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

I. REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły
  i rodzice uczniów w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki szkolnej.
 2. W czytelni udostępniany jest cały dostępny księgozbiór biblioteki.
 3. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania napojów i posiłków.
 4. Uczniowie korzystający z czytelni mają obowiązek wcześniej zmienić obuwie, a okrycie wierzchnie zostawić w szatni.
 5. Książki należące do księgozbioru podręcznego lub szczególnie wartościowe, a także czasopisma udostępniane są tylko w czytelni. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza niektóre pozycje mogą być wypożyczone na 1 godzinę poza bibliotekę lub pod koniec pracy biblioteki do domu, pod warunkiem zwrotu następnego dnia rano.
 6. Jeżeli czytelnik zgubi lub zniszczy książki lub inne dokumenty, ma obowiązek – po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem – je odkupić.
 7. Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 8. W czytelni znajdują się komputery Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Zasady korzystania z nich określa odrębny regulamin.
 9. Przeglądanie zasobów bibliotecznych odbywa się przez Internet. Biblioteka posiada katalog dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka.

 

II. REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Ze zbiorów wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki szkolnej.
 2. Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych dokonywane są za pomocą programu MOL Optivum.
 3. Książki, e-booki, audiobooki, kasety wideo, płyty CD i DVD wypożyczać wolno jedynie na swoje nazwisko.
 4. Uczniowie korzystający z wypożyczalni mają obowiązek wcześniej zmienić obuwie, a okrycie wierzchnie zostawić w szatni.
 5. Przeglądanie zasobów bibliotecznych odbywa się przez Internet. Biblioteka posiada katalog dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć cztery tytuły wydawnicze. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
 7. Lektury szkolne wypożyczane są maksymalnie na miesiąc. Inne książki mogą być wypożyczane na dłuższy okres.
 8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książek, a wypożyczalnia nie ma na nie zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o ich przedłużenie.
 9. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 10. Jeżeli czytelnik zgubi lub zniszczy książki lub inne dokumenty, ma obowiązek – po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem – je odkupić.
 11. Książki można wypożyczać na okres ferii zimowych i letnich (z wyłączeniem absolwentów).
 12. Gospodarz klasy pod koniec roku szkolnego podpisuje klasowe karty obiegowe.
 13. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

 

III. REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM)

 1. ICIM stanowi integralną część biblioteki szkolnej. Mieści się w czytelni.
 2. Z komputerów ICIM korzystać mogą uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice uczniów w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki szkolnej.
 3. Z ICIM można korzystać tylko za zgodą personelu biblioteki.
 4. Do pracy przy jednym komputerze dopuszczalne są zespoły 2-osobowe.
 5. Przy braku wolnych stanowisk nauczyciel-bibliotekarz może ograniczyć czas korzystania z komputera do 30 minut lub udzielić pierwszeństwa osobom poszukującym materiałów niezbędnych do nauki.
 6. W pracowni obowiązuje zasada legalności używanego oprogramowania.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 8. Wszelkie operacje dyskowe dopuszczalne są tylko za wiedzą personelu biblioteki.
 9. Dopuszcza się korzystanie wyłącznie z nośników sprawdzonych programem antywirusowym.
 10. Zabrania się korzystać z komputerów ICIM w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie lub dystrybutorów oprogramowania danych.
 11. Bezpośrednio przed przystąpieniem do pracy na komputerze uczeń powinien sprecyzować, jakie zadania zamierza wykonać, a także zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności i sprawności swego stanowiska. Ewentualne nieprawidłowości natychmiast zgłasza nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 12. Za uszkodzenie stanowiska komputerowego odpowiedzialność materialną ponosi osoba korzystająca (lub rodzic w przypadku osób nieletnich).
 13. Napięcie zasilające w pracowni włącza nauczyciel. Uczniom nie wolno pod żadnym pozorem załączać napięcia.
 14. Użytkownicy korzystający z ICIM wpisywani są na listę obecności (imię i nazwisko, numer stanowiska komputerowego, godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy; w przypadku uczniów wpisywana jest też klasa).

 

Uzupełnienie regulaminu biblioteki na czas epidemii Covid-19

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wprowadza się wytyczne związane z bezpiecznym korzystaniem z biblioteki szkolnej:

 1. W bibliotece obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych i dezynfekcji dłoni zaraz po wejściu do pomieszczenia biblioteki.
 2. Przebywając w bibliotece, należy zachować bezpieczną odległość między użytkownikami.
 3. Z wypożyczalni, czytelni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać jednocześnie po 3 osoby.
 4. Książki i inne materiały biblioteczne będą wypożyczane wyłącznie na konto indywidualne danego użytkownika. Nie będzie możliwości zbiorowego wypożyczania lektur do pracy podczas lekcji.
 5. Każda zwrócona książka i inne materiały biblioteczne będą poddawane 2-dniowej kwarantannie na specjalnie do tego przeznaczonych regałach.