Deklaracja dostępności ZSE w Białymstoku

WSTĘP

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zse.bialystok.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej (treści niedostępne):

 • nie wszystkie opublikowane filmy posiadają napisy lub audiodeskrypcję;
 • nie wszystkie grafiki i zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne (opisy alternatywne od lipca 2021 r.);
 • mogą pojawić się na stronie elementy graficzne zawierające tekst;
 • „wirtualny spacer” po jednostce jest niedostępny;
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi, natomiast istnieje możliwość odczytu tekstu;
 • odnośniki powodujące otwarcie nowego okna mogą nie informować o tym fakcie.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu: 2024-03-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Piotr Petelskiadmin@zse.biaman.pl, telefon: 85 651 21 74 w. 313.

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Małgorzata Gierałtowska. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: kier@zse.biaman.pl lub pod numerem telefonu: 85 651 21 74 w. 306.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
 • Adres: 15-111 Białystok, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14
 • E-mail: zse@um.bialystok.pl
 • Telefon: 856512174

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność do budynku ZSE w Białymstoku przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14:

 • Budynek piętrowy złożony z trzech części: „A”, „B” i „C”.
 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14, prowadzą do niego schody, brak podjazdów i platform dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu uczniowskim (wydzielone miejsce) oraz na placu głównym.
 • Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik portierni.
 • W budynku na każdym poziomie (-1, 0, 1, 2, 3) znajdują się szerokie korytarze.
 • Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych) może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W sytuacji zagrożenia jednostka dysponuje alarmowym systemem dźwiękowym oraz zapewnia, w przypadku konieczności ewakuacji lub ratowania, pomoc osób trzecich.

Dostępność do budynku CKZ Nr 1 w Białymstoku przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14:

 • Budynek dwupiętrowy przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Dojazd do budynku drogą wewnętrzną znajduje się od al. Tysiąclecia Państwa Polskiego.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne i pomocnicze. Oba wejścia od strony placu manewrowego. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście główne dla pracowników, uczniów i interesantów znajduje się od strony placu manewrowego (dojazd drogą wewnętrzną). Drugie wejście do użytku wewnętrznego przeznaczone jest dla pracowników i uczniów.
 • Pomieszczenia administracyjne znajdują się po prawej stronie przy wejściu głównym.
 • Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obecny na recepcji.
 • Przy budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Drzwi w budynku o szerokości dostosowanej dla osób niepełnosprawnych – bezprogowe.
 • W budynku na każdym poziomie (0, 1, 2) znajdują się szerokie korytarze.
 • Budynek posiada windę dostosowaną o transportu osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Budynek nie posiada oznaczeń kontrastowych ciągów komunikacyjnych.
 • W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W sytuacji zagrożenia jednostka dysponuje alarmowym systemem dźwiękowym oraz zapewnia, w przypadku konieczności ewakuacji lub ratowania, pomoc osób trzecich.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Zapewniona jest komunikacja z jednostką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do osoby ze szczególnymi potrzebami po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika portierni o konieczności obsługi danej osoby.

Raport o zapewnieniu dostępności – ZSE w Białymstoku

Raport o zapewnieniu dostępności – TE w Białymstoku

Raport o zapewnieniu dostępności – BSI w Białymstoku

Raport o zapewnieniu dostępności – BSII w Białymstoku

Raport o zapewnieniu dostępności – CKZ w Białymstoku

Raport o zapewnieniu dostępności – SP w Białymstoku