Deklaracja dostępności ZSE w Białymstoku

WSTĘP

Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zse.bialystok.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej (treści niedostępne):

 • opublikowane filmy nie posiadają napisów ani audiodeskrypcji;
 • nie wszystkie grafiki i zdjęcia z wydarzeń posiadają opisy alternatywne (opisy alternatywne od lipca 2021 r.);
 • mogą pojawić się na stronie elementy graficzne zawierające tekst;
 • „wirtualny spacer” po jednostce jest niedostępny;
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi, natomiast istnieje możliwość odczytu tekstu;
 • odnośniki powodujące otwarcie nowego okna mogą nie informować o tym fakcie.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu: 2023-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Piotr Petelskiadmin@zse.biaman.pl, telefon: 85 651 21 74 w. 313.

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Małgorzata Gierałtowska. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: kier@zse.biaman.pl lub pod numerem telefonu: 85 651 21 74 w. 306.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Za niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Edukacji, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok, e-mail: edukacja@um.bialystok.pl, tel.: 85 869 63 30

Od 2021-09-06 każda osoba ze szczególnymi potrzebami będzie mogła złożyć skargę do Prezesa PFRON, jeśli dany podmiot nie zapewni jej dostępności w toku załatwiania sprawy czy odwiedzin w jednostce.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność do budynku ZSE w Białymstoku przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14:

 • Budynek piętrowy złożony z trzech części: „A”, „B” i „C”.
 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 14, prowadzą do niego schody, brak podjazdów i platform dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dla osób z niepełnosprawnościami na parkingu uczniowskim (wydzielone miejsce) oraz na placu głównym.
 • Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik portierni.
 • W budynku na każdym poziomie (-1, 0, 1, 2, 3) znajdują się szerokie korytarze.
 • Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych) może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W sytuacji zagrożenia jednostka dysponuje alarmowym systemem dźwiękowym oraz zapewnia, w przypadku konieczności ewakuacji lub ratowania, pomoc osób trzecich.

Dostępność do budynku CKZ Nr 1 w Białymstoku przy ulicy Dobrej 1:

 • Budynek parterowy.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście główne dla pracowników, uczniów i interesantów znajduje się od ulicy Dobrej. Drugie wejście z tyłu budynku do użytku wewnętrznego przeznaczone jest dla pracowników i uczniów.
 • Pomieszczenia administracyjne znajdują się po prawej stronie przy wejściu głównym.
 • Dostęp dla osób na wózkach przez wejście główne ograniczone jest pojedynczym schodkiem możliwym do pokonania osobom poruszającym się na wózkach. Wjazd bez ograniczeń możliwy jest drugim wejściem z tyłu budynku.
 • Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dla osoby z niepełnosprawnościami z tyłu budynku (wjazd przez bramę główną).
 • Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W sytuacji zagrożenia jednostka dysponuje alarmowym systemem dźwiękowym oraz zapewnia, w przypadku konieczności ewakuacji lub ratowania, pomoc osób trzecich.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Zapewniona jest komunikacja z jednostką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do osoby ze szczególnymi potrzebami po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika portierni o konieczności obsługi danej osoby.

Raport o zapewnieniu dostępności – ZSE w Białymstoku

Raport o zapewnieniu dostępności – TE w Białymstoku

Raport o zapewnieniu dostępności – BSI w Białymstoku

Raport o zapewnieniu dostępności – BSII w Białymstoku

Raport o zapewnieniu dostępności – CKZ w Białymstoku

Raport o zapewnieniu dostępności – SP w Białymstoku