ul. Mazowiecka 35
15-301 Białystok
tel. 085-742-34-34
www.ppp2.eu

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Uzgadnianie terminów wizyt osobiście lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 16.00

Poradnia prowadzi badania w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się.
W Poradni funkcjonują zespoły:

 • zespół profilaktyki prozdrowotnej i wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • zespół wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka,
 • zespół pomocy logopedycznej,
 • zespół pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce,
 • zespół pomocy dzieciom i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • zespół pomocy dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • zespół pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami,
 • zespół doradztwa szkolnego i zawodowego,
 • zespół interwencji kryzysowej

Poradnia prowadzi badania w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się, wydaje opinie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

Dokumentacja wymagana do przeprowadzenia badania:

 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka (jeżeli dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej winno być z tej poradni, natomiast w pozostałych przypadkach zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia od lekarza rodzinnego).
 • Kserokopie kart informacyjnych ze szpitala – o ile dziecko takie posiada.
 • Opinia ze szkoły od nauczyciela: polonisty, wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
 • Kserokopie trzech ostatnich świadectw lub arkusze ocen, w tym wykaz ocen z I półrocza.
 • Próbki prac dziecka – kserokopia kilku stron z zeszytu, w którym widać jakie dziecko popełnia błędy – np. w przypadku trudności w pisaniu najlepiej z zeszytu dyktand lub przedmiotowego z języka polskiego.
 • Wypełnione zgłoszenie do poradni.
 • Jeżeli dziecko było wcześniej badane – kserokopie wcześniejszych decyzji (opinii, orzeczeń).

Pliki do pobrania: