POKL

1. Projekt „Innowacyjny Elektryk ogniwem zrównoważonego rozwoju rynku pracy”
jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Beneficjent: Miasto Białystok /Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok – załącznik: o projekcie.
2. Projekt „ Uczeń Elektryka z nowymi możliwościami na rynku pracy”
nr WND-POKL.09.02.00-20-089/11 jest realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na podstawie umowy UDA-POKL.09.02.00-20.089/11-00.
Beneficjent: Miasto Białystok /Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku: Technikum Elektryczne – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok – załącznik: o projekcie.
3.Projekt w zakresie działania 3.3, poddziałanie 3.3.4 POKL pt. „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy”. Więcej informacji w pliku pdf lub na stronie www projektu.
4.Projekt w zakresie działania 9.2 POKL pt. „Atrakcyjna szkoła- nowe możliwości na rynku pracy”.
Uczniowie biorący udział w projekcie, będą mieli do wyboru szereg zajęć pozalekcyjnych m.in. z języka angielskiego, matematyki oraz z przedmiotów zawodowych. Uczniowie będą mogli uzyskać: certyfikat ECDL, świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych do 1kV. Przewidziane zostały również zajęcia dla uczniów uzdolnionych- przygotowujące do olimpiad zawodowych. Projekt ten będzie realizowany w okresie: październik 2010r. – grudzień 2011r. Zajęcia pozalekcyjne w projekcie prowadzone będą głównie przez nauczycieli Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.
5.Pracownie komputerowe dla szkół – edycja 2006 i 2007
W kolejnych latach szkolnych 2006/07 i 2007/08 szkoła uczestniczyła w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach jego realizacji otrzymała sprzęt komputerowy stanowiący nowoczesne wyposażenie dwóch pracowni komputerowych oraz towarzyszących im centrów multimedialnych.
Każdy projekt przewidywał:
wykonanie sieci logicznej,
19 zestawów komputerowych z oprogramowaniem
serwer z oprogramowaniem,
2 drukarki laserowe,
2 skanery,
projektor multimedialny,
komputer przenośny.
6.Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych – edycja 2005 i 2007
W kolejnych latach szkolnych 2005/06 i 2006/07 szkoła uczestniczyła w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki realizacji projektu nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy stanowiący nowoczesne wyposażenie biblioteki szkolnej. W ramach każdego projektu otrzymaliśmy po 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, wykonano sieć logiczną.
7.Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych
Szkoła uczestniczyła w projekcie „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych – część II”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach jego realizacji otrzymała sprzęt technodydaktyczny służący przygotowaniu uczniów i słuchaczy do etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz jego przeprowadzenia w następujących zawodach:
technik elektryk 311[08] technik elektronik 311[07] elektromechanik 724[05] monter elektronik 745[01]

RPOWP

1. „Szkoła wykorzystanych szans – wyposażenie bazy techno – dydaktycznej ZSE w Białymstoku”
-to projekt, którego realizacja rozpoczeła się w naszej Szkole od dnia 29.11.2011r. wraz z podpisaniem umowy pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „Instytucją Zarządzającą RPOWP” a Miastem Białystok zwanym dalej „Beneficjentem”.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z sal:
005 , 109 , 111 , 211 oraz namiotu adukacyjnego.
Więcej informacji o projekcie.
2. Projekt zarejestrowany pod numerem WND-RPPD.06.01.00-20-048/10, tytuł projektu: „Szkoła wykorzystanych szans – wyposażenie bazy techno – dydaktycznej ZSE w Białymstoku”
-to tytuł projektu którego realizacja rozpoczeła się w naszej Szkole od dnia 29.11.2011r. wraz z podpisaniem umowy pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, zwany dalej „Instytucją Zarządzającą RPOWP” a Miastem Białystok zwanym dalej „Beneficjentem”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VI Rozwój Infrastruktury Społecznej, działanie 6.1 Rozwój Infrastruktury z zakresu edukacji
Więcej informacji o projekcie.
3.Ekologiczny Elektryk wykorzystuje energię słońca i wiatru
Jest to projekt złożony z działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii. Projekt w trakcie realizacji. Zapraszamy do przejrzenia prezentacji o naszym projekcie.