Zespół Szkół Elektrycznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14
15-111 Białystok

KANCELARIA UCZNIOWSKA
Telefon/Fax: (85) 651 20 93
Telefon kom.: 691 487 379
Rekrutacja ZSE: rekrutacja@elektryk.edu.pl

REKRUTACJA
do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2021/2022
składanie wniosków
od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY
PLAN NABORU
Folder Rekrutacyjny 2021

Informacje o naborze do szkół ponadpodstawowych w Białymstoku

Kliknij poniżej, aby przejść do strony naboru do szkół ponadpodstawowych

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY:
Technikum Elektryczne: technik informatyk, technik programista, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1: elektryk, elektronik
Szczegółowe informacje nt. rekrutacji do szkół dla młodzieży- linki powyżej

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH:
Branżowa Szkoła II stopnia Nr 1: technik elektryk, technik elektronik
Szczegółowe informacje nt. rekrutacji do szkół dla dorosłych- linki poniżej

Zasady rekrutacji do klas pierwszych BSII
Terminy rekrutacji do klas pierwszych BSII

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do BSII powinien złożyć następujące dokumenty*:

oraz jeżeli dotyczy, to do wniosku należy dołączyć:

  • wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności)
  • samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia wyroku sądu o rozwodzie, kserokopia aktu zgonu, rodzic sam potwierdza za zgodność z oryginałem)
  • niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, rodzic sam potwierdza za zgodność z oryginałem)
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą – kserokopia,  rodzic sam potwierdza za zgodność z oryginałem)

*- kandydat pełnoletni sam podpisuje wniosek i załączniki. W przypadku kandydata pełnoletniego- podpis rodzica/opiekuna prawnego nie jest wymagany