KANDYDAT WYPEŁNIAJĄC WNIOSEK MOŻE WYBRAĆ MAKSYMALNIE 3 SZKOŁY W BIAŁYMSTOKU, A W KAŻDEJ SZKOLE  DOWOLNĄ LICZBĘ KLAS.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien złożyć do szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły: formularz do wypełnienia elektronicznie dostępny jest na stronie internetowej http://bialystok.e-omikron.pl/
 • deklaracja dotycząca uczestniczenia w religii
 • zgoda na przetwarzanie danych
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie zostanie wystawione i przesłane na adres e-mail rodzica podany w złożonym wniosku)
 • 2 podpisane zdjęcia

oraz jeżeli dotyczy, to do wniosku należy dołączyć:

 

Badania kandydatów do szkół

Badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych zawodowych, będą przeprowadzane bezpłatnie na podstawie prawidłowo wystawionego przez szkołę skierowania, na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby.
Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać:

 1. Skierowanie na badania.
 2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
 4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
 5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
 6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
 7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).