Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien złożyć do szkoły pierwszego wyboru następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły: formularz do wypełnienia elektronicznie dostępny jest na stronie internetowej https://bialystok.edu.com.pl/kandydat lub formularz do wypełnienia odręcznie do pobrania tutaj lub przy wejściu do szkoły
 • deklaracja dotycząca uczestniczenia w religii
 • zgoda na przetwarzanie danych
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie zostanie wystawione i przesłane na adres e-mail rodzica podany w złożonym wniosku)
 • 2 podpisane zdjęcia

oraz jeżeli dotyczy, to do wniosku należy dołączyć:

 • wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności)
 • samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia wyroku sądu o rozwodzie, kserokopia aktu zgonu, rodzic sam potwierdza za zgodność z oryginałem)
 • niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, rodzic sam potwierdza za zgodność z oryginałem)
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą – kserokopia,  rodzic sam potwierdza za zgodność z oryginałem)

Dopuszczalne formy składania wniosku:

1) Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do szkoły zostały ustawione skrzynki, do których kandydat lub jego rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów rodzice otrzymają na adres e-mail wpisany we wniosku.
2) Wysłanie podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres szkoły (skanów lub zapisu w postaci pdf): rekrutacja@elektryk.edu.pl

Badania kandydatów do szkół

Badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych zawodowych, będą przeprowadzane bezpłatnie na podstawie prawidłowo wystawionego przez szkołę skierowania, na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby.
Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać:

 1. Skierowanie na badania.
 2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
 4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
 5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
 6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
 7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).