Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinien złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z wymienionymi preferencjami (formularz elektroniczny dostępny jest na stronie internetowej nabor.um.bialystok.pl   oraz w kancelarii uczniowskiej szkoły),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie należy pobrać w kancelarii uczniowskiej szkoły),
 • dwa zdjęcia,
 • dodatkowe dokumenty: klauzula informacyjna i zgody oraz deklaracja dot. uczestnictwa w zajęciach z religii.

Badania kandydatów do szkół

Badania lekarskie mające na celu ocenę stanu zdrowia kandydatów do szkół ponadpodstawowych zawodowych, będą przeprowadzane bezpłatnie na podstawie prawidłowo wystawionego przez szkołę skierowania, na terenie powiatu zamieszkania uprawnionej osoby.
Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać:

 1. Skierowanie w oryginale.
 2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna).
 3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy (jeżeli posiada).
 4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią (jeżeli posiada).
 5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej lub innej), jeżeli kandydat jest tam leczony.
 6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym bądź z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.
 7. Bilans ucznia wraz z kserokopią (jeżeli posiada).