„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

W terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku realizowane jest przedsięwzięcie grantowe pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Zespół Szkół Elektrycznych jest jedną z dziesięciu placówek oświatowych Białegostoku, która bierze udział w tym wyjątkowym zadaniu.

Szczegóły tutaj: http://scwew.sosw.bialystok.pl/

PUNKT KONSULTACYJNY

W ramach projektu uczniowie, rodzice i nauczyciele ZSE mogą uczestniczyć w konsultacjach ze specjalistami w zakresie szeroko rozumianej edukacji włączającej: m.in. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, metod i form pracy z nimi, trudności emocjonalnych, wychowawczych i edukacyjnych.

Konsultacje w siedzibie SCWEW: SOSW im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 odbywają się w poniedziałki w godzinach 13.00-14.00.

Konsultacje w zakresie specjalistycznego wsparcia uczniów, rodziców, nauczycieli w siedzibie ZSE odbywają się w piątki w godzinach 12.45-13.45 w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego S08.

Konsultacje ze specjalistami zewnętrznymi (np. psycholog, pedagog specjalny, logopeda) realizowane będą po wcześniejszym zgłoszeniu dogodnego terminu i tematyki do koordynatora ds. edukacji włączającej – p. Emilii Łapińskiej.

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA wiąże się z:

 • Równym traktowaniem i obdarzaniem szacunkiem wszystkich uczniów i pracowników szkoły.
 • Zwiększeniem uczestnictwa uczniów w kulturze, programie nauczania oraz społeczności szkolnej, jak również zmniejszenie zjawiska wykluczenia w tych obszarach.
 • Przekształceniem kultury organizacyjnej, a także sposobu funkcjonowania i praktyki szkolnej w taki sposób, by uwzględniały one zróżnicowanie uczniów w danej społeczności.
 • Zmniejszeniem barier w procesie edukacji w odniesieniu do wszystkich uczniów, a nie tylko w przypadku uczniów niepełnosprawnych lub uczniów o „szczególnych potrzebach edukacyjnych”.
 • Wykorzystaniem doświadczeń innych w usuwaniu barier w dostępie do edukacji uczniów
  z różnych środowisk, wprowadzenia zmian korzystnych dla szerszej rzeszy uczniów.
 • Postrzeganiem zróżnicowania uczniów jako bogactwa, zasobu wspomagającego naukę, a nie jako problemu, jaki należy rozwiązać.
 • Przyznaniem uczniom prawa do nauki w miejscu swojego zamieszkania.
 • Poprawą warunków organizacji pracy szkół zarówno dla pracowników, jak i dla uczniów.
 • Podkreśleniem roli szkoły w budowaniu lokalnej społeczności oraz rozwoju wartości, jak również w podnoszeniu osiągnięć edukacyjnych.
 • Propagowaniem współpracy pomiędzy szkołami i lokalnymi społecznościami.
 • Świadomością tego, iż inkluzja i wyrównywanie szans edukacyjnych stanowi jeden
  z aspektów polityki włączającej i wyrównywania szans życiowych w społeczeństwie.
  (Przewodnik po edukacji włączającej. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły, Tony Booth i Mel Ainscow. Pełna treść przewodnika tutaj)