Projekt „Warto żyć na sportowo”

Aktualności

W Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w terminie od  5 IX do 16 XII 2022 roku realizowany jest projekt „Warto żyć na sportowo”. 

Celem głównym projektu jest wspieranie rodziny poprzez organizowanie czasu wolnego uczniom naszej szkoły, ale także integracja społeczności szkolnej. Projekt ma przeciwdziałać powstawaniu problemów alkoholowych, zapobiegać negatywnym skutkom nadużywania alkoholu i innych używek poprzez organizowanie uczniom sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz turniejów sportowych.

Realizowany projekt wpisuje się w realizację zadań wynikających z Programu wychowawczo-profilaktycznego ZSE w Białymstoku oraz realizuje cele wskazane w uchwale Nr XLVI/675/21 Rady Miasta Białystok z dnia 20.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok, opracowanego w oparciu o „Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku”, przygotowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt finansowany jest ze środków budżetu Miasta Białegostoku.

W ramach projektu prowadzone są m.in. sportowe zajęcia pozalekcyjne (koszykówka, futsal, piłka siatkowa, piłka ręczna, pływanie). W czasie organizowanych zajęć chętni uczniowie mogą korzystać z siłowni szkolnej czy stołów do tenisa stołowego.

Szczegółowych informacji o odbywających się zajęciach udzielają nauczyciele wychowania fizycznego.

W ramach projektu zostaną zorganizowane również turnieje sportowe:

– Andrzejkowy turniej futsalu,

– Mikołajkowy turniej piłki siatkowej,

– Turniej koszykówki 3×3.

Informacje o turniejach (terminy, zgłoszenia, zasady) będą przekazywane w oddzielnych wiadomościach.

Koordynatorem projektu jest p. Emilia Łapińska.