Ponad 32 miliony złotych z funduszy europejskich na projekt Elektryka

RKAktualności

Dn. 26 marca 2021 r.  Marszałek Województwa Podlaskiego – Pan Artur Kosicki podpisał z Wiceprezydentem Miasta Białegostoku – Panem Przemysławem Tuchlińskim i Dyrektorem Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku – Panią Anną Niczyporuk umowy o dofinansowanie projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji”.

Projekt ten realizowany będzie w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, a jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. Inwestycja z poddziałania 8.2.2 zostanie dofinansowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Cały projekt wart jest prawie 40 milionów złotych. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację projektu zintegrowanego wynosi ponad 32 miliony 175 tysięcy, w tym 17 milionów 183 tysiące w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i prawie 14 milionów 992 tysiące w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wnioskodawcą jest Miasto Białystok – organ prowadzący Zespół Szkół Elektrycznych.

Projekt zakłada poprawę jakości oferty edukacyjnej w zakresie nauki zawodu poprzez wdrożenie innowacyjnych programów, metod nauczania oraz dodatkowych staży i praktyk zawodowych. Z możliwości odbycia staży i praktyk u pracodawców skorzystać będzie mogło 300 uczniów. Wsparciem objętych zostanie 54 nauczycieli oraz 1500 uczniów.

W ramach projektu wybudowane zostanie Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 przy Zespole Szkół Elektrycznych wraz z zagospodarowaniem terenu. Uczniom zostaną stworzone warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy w ośmiu zawodach: elektryk, elektronik, technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik programista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Projekt zakłada wprowadzenie systemu potwierdzania kwalifikacji. Powstanie Branżowe Centrum Walidacji i Certyfikacji, co umożliwi uczniom uzyskiwanie dodatkowych uprawnień.

Baza dydaktyczna ZSE zostanie doposażona w sprzęt, narzędzia i urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu.

Przewidziane zostały także stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, języków, matematyki. Zarezerwowano środki na zajęcia wyrównawcze, doskonalenie kompetencji kluczowych i umiejętności personalno-społecznych niezbędnych do funkcjonowania na regionalnym rynku pracy.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2023 roku.

Nasza szkoła – popularny Elektryk to najlepsze technikum na Podlasiu według rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. W bieżącym 2021 roku jesteśmy na 12 miejscu w Polsce. Realizacja projektu „ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji” wzmocni możliwość wielokierunkowego rozwoju uczniów, zachęci ambitnych absolwentów szkół podstawowych do kontynuacji nauki w ELEKTRYKU.

Dziękujemy za uzyskane wsparcie i możliwość rozwoju.