Projekt sportowych zajęć pozalekcyjnych

RedaktorAktualności

plakat promujący zajecia

W Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku w terminie od 18 września do 15 grudnia 2023 roku realizowany jest projekt „Warto żyć na sportowo” edycja 2.

Celem głównym projektu jest wspieranie rodziny poprzez organizowanie czasu wolnego uczniom naszej szkoły, ale także integracja społeczności szkolnej. Projekt ma przeciwdziałać powstawaniu problemów alkoholowych, zapobiegać negatywnym skutkom nadużywania alkoholu i innych używek poprzez organizowanie uczniom sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz turniejów sportowych.

Projekt wpisuje się w realizację zadań wynikających z Programu wychowawczo-profilaktycznego ZSE w Białymstoku oraz jest zgodny z zapisami uchwały Nr LI/736/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025, opracowanego w oparciu o Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2023 roku, przygotowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projekt finansowany jest ze środków budżetu Miasta Białegostoku.

W ramach projektu prowadzone są m.in. sportowe zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinach: koszykówka, futsal, piłka siatkowa, piłka ręczna, pływanie oraz zajęcia w siłowni szkolnej. Szczegółowych informacji o odbywających się zajęciach udzielają nauczyciele wychowania fizycznego.

W ramach projektu zostaną zorganizowane również międzyklasowe turnieje sportowe:
– turniej futsalu,
– turniej piłki siatkowej,
– turniej koszykówki 33.
Informacje o turniejach (terminy, zgłoszenia, zasady) będą przekazywane w oddzielnych wiadomościach.

Wychowawcy proszeni są o przeprowadzenie pogadanki na zajęciach wychowawczych na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej dotyczącej profilaktyki uzależnień.

Koordynatorem projektu jest p. Emilia Łapińska.